Splošni pogoji turistične agencije
 1. Prijava

Potniki se prijavijo za potovanja, ki jih organizira Izimanija d.o.o. preko internetne strani oz. preko elektronske pošte. Le izjemoma preko telefonske prodaje ali v kateri pooblaščeni agenciji. Osnova je vplačana akontacija. Prejeti račun velja kot prijavnica. S prijavo na potovanje se potnik strinja s splošnimi pogoji. Ob prijavi je potnik dolžan navesti vse podatke in predložiti dokumente, ki jih zahteva program potovanja. Morebitne psiho-fizične omejitve in prehranske posebnosti mora potnik sporočiti ob prijavi. Potnik je dolžan pogodbo (račun) pregledati in v primeru kakršnegakoli nesoglasja ali napake le-tega reklamirati v roku 3 (treh) dni po izdaji računa. 

 1. Plačilo in sklenitev pogodbe

Izimanija d.o.o. za svoja potovanja ne zaračunava prijavnine (stroškov prijave) oz. so le-ti vračunani že v objavljeno ceno.

Na osnovi potnikove prijave Izimanija d.o.o. naredi informativno rezervacijo, ki velja 3 dni. V tem času mora potnik vplačati akontacijo, ki znaša najmanj 40 % cene aranžmaja, oz. toliko kot je navedeno v programu potovanja. V primeru neplačila ali nepravočasnega plačila akontacije se šteje, da je rezervacija stornirana oziroma odpovedana. Rezervacija je potrjena šele, ko Izimanija d.o.o. prejme plačilo akontacije.

S plačilom akontacije potnik izrazi strinjanje in sprejem ponudbe, programa, standardnih informacij iz standardnega obrazca informacij in splošnih pogojev poslovanja. Plačilo akontacije se šteje kot podpis pogodbe. Ob prejemu akontacije agencija pošlje potniku račun-prijavnico (pogodbo) na njegov e-mail ali na domači naslov. Omenjen dokument velja kot končen račun.

Preostali del cene turističnega aranžmaja plača potnik najkasneje 30 dni pred začetkom potovanja oziroma, kakor je navedeno v programu. V kolikor se potnik prijavi 90 dni pred odhodom ali kasneje lahko organizator višino akontacije ustrezno spremeni, a o tem potnika obvesti ob prijavi. Potnik mora ob odhodu vodji potovanja predložiti dokument o plačanem aranžmaju. Če potnik ne plača aranžmaja v predvidenem roku, ki je naveden na prejetem računu-prijavnici, se šteje, da je odpovedal aranžma, organizator pa ima pravico obračunati odpovedne stroške.

Potnik se obvezuje vplačati razliko, ki bi nastala zaradi morebitne računske napake na izdanem dokumentu. Izimanija d.o.o. pa se obvezuje vrniti potniku eventualno preveč zaračunani znesek, ki izvira iz računske napake. Ta obveza velja do izteka poslovnega leta.

V primeru prijave skupine je plačilo akontacije za celotno skupino pogoj za sklenitev pogodbe o potovanju skupine. Če skupina potnikov v roku iz ponudbe ne vplača akontacije, do sklenitve pogodbe ne pride, ne glede na oddano ponudbo organizatorja. Če skupina ne plača aranžmaja v predvidenem roku, ki je naveden na prejetem računu-prijavnici, se šteje, da je odpovedala aranžma, organizator pa ima pravico obračunati odpovedne stroške.

 1. Storitve, ki so zajete v ceno aranžmaja

V ceno aranžmaja so vključene transportne, hotelske, gostinske storitve navedene v programu, kot tudi organizacija potovanja. Če ni v programu določeno, veljajo cene posameznega turističnega aranžmaja na osebo za namestitev v dvoposteljni sobi.

 1. Posebne storitve

Posebne storitve so tiste storitve, ki praviloma niso vštete v ceno aranžmaja (enoposteljna soba, odpovednina, zavarovanja, posebna prehrana, dodatni opcijski izleti, vizum, dodatna prtljaga, letališke pristojbine ipd.), in so za njih v programu predvidena doplačila, zato jih potnik plača posebej.

Potnik mora ob prijavi navesti želje po dodatnih oz. posebnih storitvah in jih doplača poleg cene aranžmaja kakor je navedeno v razpisu. Morebitne naknadne spremembe so možne ob doplačilu 15 € na prijavnico-račun. Med samim potovanjem potnik doplača posebne storitve vodji potovanja v kraju, kjer so storitve opravljene in sicer v ustrezni valuti.

V primeru posamezne prijave za potovanja lahko potnik prepusti Izimanija d.o.o., da se mu potrudi najti sopotnika, s katerim bo delil sobo, oziroma ki je pripravljen z njim deliti sobo ali pa doplača za enoposteljno sobo (kjer je to mogoče).

 1. Cene (57.d člen ZVPot)

Cene potovanj so določene v programih in veljajo od dneva, ko je program objavljen. Cene veljajo izključno za storitve navedene v programu. Izimanija d.o.o. ima pravico do spremembe cene v skladu z Obligacijskem zakonikom in zakonodajo, ki velja v Republiki Sloveniji, če je prišlo do spremembe v menjalnem valutnem tečaju ali tarifah prevoznikov, ki vplivajo na ceno potovanja.

Izimanija d.o.o. sme uveljaviti pravico do spremembe dogovorjene cene najpozneje do 20 (dvajsetega) dne pred začetkom turističnega paketa in potnika o spremembi takoj obvesti – jasno in razumljivo na trajnem nosilcu podatkov z vključeno obrazložitvijo in izračunom povišanja. Potrošnik lahko v razumnem roku, ki ga določi organizator potovanja, privoli v predlagano spremembo ali odstopi od pogodbe o paketnem potovanju, ne da bi moral plačati odstopnino. Če potrošnik v postavljenem roku ne odgovori, se šteje, da odstopa od pogodbe. V primeru podražitve večje od 8 % ima potnik pravico do odpovedi in povračila celotnega vplačanega zneska. Če se cena poviša za več kot 8 % cene turističnega paketa, lahko potrošnik odstopi od pogodbe v skladu s tretjim odstavkom 57.d člena ZVPot ali v skladu z drugim odstavkom 57.h člena istega zakona.

Potrošnik ima pravico do znižanja cene, če pride do znižanja cene zadevnih stroškov (peti odstavek 57.d člena ZVPot). V primeru znižanja cene lahko Izimanija d.o.o. od zneska, ki ga dolguje potrošniku, odšteje dejanske administrativne stroške, ki jih je z znižanjem cene imel. Na zahtevo potnika Izimanija d.o.o. predloži dokazila o teh administrativnih stroških (šesti odstavek 57.d člen ZVPot).

 1. Odpoved potovanja (57.f člen ZVPot)

Potnik lahko na podlagi 57.f člena ZVPot v vsakem trenutku popolnoma ali delno odstopi od pogodbe – paketnega potovanja. V primeru odstopa od pogodbe o paketnem potovanju lahko Izimanija d.o.o. zahteva od potrošnika plačilo ustrezne in upravičene odstopnine.

Potnik ima pravico do pisne odpovedi potovanja preko elektronske pošte izključno na info@izimanija.si.

V primeru odpovedi enodnevnega izleta (do 24 ur; brez nočitve) ima Izimanija d.o.o. pravico do povračila stroškov zaradi odpovedi potovanja, katerega višina je odvisna od časa, v katerem je potnik podal odpoved, in sicer:

do 30 dni pred odhodom administrativni stroški 10% cene aranžmaja ali minimalno 15 EUR

od 29 do 22 dni pred odhodom, 40% cene aranžmaja,

od 21 do 15 dni pred odhodom, 50% cene aranžmaja,

od 14 do 8 dni pred odhodom, 60% cene aranžmaja,

odpoved kasneje kot 7 dni pred odhodom, 100% cene aranžmaja.

V primeru odpovedi potovanja: planinskega potovanja oz. letovanja, trekinga, planinarjenja, alpinistične odprave, drugega pohodniškega oz. aktivnega programa ima Izimanija d.o.o. pravico do povračila stroškov zaradi odpovedi potovanja, katerega višina je odvisna od časa, v katerem je potnik podal odpoved, in sicer:

do 90 dni pred odhodom, znesek akontacije,

od 89 do 70 dni pred odhodom, 50 % cene aranžmaja,

od 69 do 50 dni pred odhodom, 60 % cene aranžmaja,

od 49 do 31 dni pred odhodom, 70 % cene aranžmaja,

odpoved 30 dni pred odhodom ali kasneje ali no-show, 100 % cene aranžmaja.

V primeru odpovedi rezervacij samih letalskih kart, rednih letalskih kart, najema vozil ali plovil so stroški odpovedi 100% osnovne cene že takoj po fiksni potrditvi.

Osmi odstavek 57.f člena ZVPot določa, da v primeru odstopa potrošnika od pogodbe o paketnem potovanju v skladu s prvim in šestim odstavkom tega člena ali odstopa Izimanija d.o.o. od pogodbe v skladu s prvim odstavkom 57.g člena organizator potovanja brez nepotrebnega odlašanja, vendar najpozneje v 14 dneh po odstopu o pogodbe, vrne potrošniku vsa opravljena plačila, razen odstopnine določene v skladu s tretjim in četrtim odstavkom tega člena. 

Če se potnik ne more udeležiti potovanja, lahko prenese svojo rezervacijo na drugega potnika, ki izpolnjuje zahteve, predvidene za določeno potovanje. Potrošnik mora o tem obvestiti organizatorja potovanja ali prodajalca pisno preko e-maila najpozneje v 8 dneh pred začetkom potovanja. Potrošnik mora organizatorju potovanja ali prodajalcu povrniti stroške, ki so neposredno povezani s prenosom rezervacije.

V primeru, da potnik na lastno željo med potovanjem odstopi od nadaljnjega potovanja, pri povratku ni upravičen do povračila stroškov, kakršne koli odškodnine ali znižanja cene. V tem primeru je potnik odgovoren za morebitne stroške in škodo, ki jo je povzročil s spremembo programa.

Izimanija d.o.o. oziroma pooblaščena oseba (npr. vodja poti) lahko kadar koli pred potovanjem ali na dan odhoda zavrne osebo, kadar oceni, da bi potnik lahko ogrozil zdravje ali premoženje sebe ali drugih, oziroma ki je ob odhodu očitno pod vplivom alkohola, drog ali drugih tovrstnih substanc. Izimanija d.o.o. v tem primeru ravna po določilih o potnikovi odpovedi.

Izimanija d.o.o. ima pravico tudi med potovanjem zahtevati od potnika, da prekine skupno pot s skupino, če sam ne skrbi za to, da sam osebno, njegove osebne listine in njegova prtljaga izpolnjujejo pogoje, ki so predpisani z obmejnimi, carinskimi, sanitarnimi, denarnimi in drugimi predpisi, ali če je očitno pod vplivom alkohola, drog ali drugih tovrstnih substanc ali če se neprimerno obnaša do ostalih sopotnikov ali njegovo izločitev zahteva skupina ali psiho-fizično ni sposoben gibanja v skupini (premalo kondicije, nepripravljenost, oddaljevanje od skupine,…). Izimanija d.o.o. v tem primeru ravna po določilih o potnikovi odpovedi.

Če so v razpisanem programu ali poslani ponudbi pogoji za povračilo stroškov zaradi odpovedi pogodbe o potovanju določeni drugače, veljajo pogoji, določeni v programu oz. ponudbi.

 1. Odstopnina

Kadar potnik ob prijavi predvidi možnost, da bo moral zaradi določenih okoliščin, ki bi nastopile pri njem ali pri njegovi ožji družini, odpovedati potovanje, lahko ob prijavi obvesti agencijo in vplača odstopnino ob prijavi kakor veleva izbrana zavarovalnica. S programom se lahko posebej določi drugačna višina odstopnine oziroma da odstopnina ni mogoča. Dogovor o odstopnini velja v primeru nenadne bolezni, nesreče in smrti v ožji družini (zakonec, starši, otroci) oz. kakor je navedeno v pogojih partnerske zavarovalnice.

Izimanija d.o.o. ima sklenjeno pogodbo za zavarovanje odpovedi turističnega aranžmaja z Europaische Reiseversicherung AG (Generali Zavarovalnica d. d.), kjer lahko potnik sklene zavarovanje turističnega aranžmaja. Zavarovanje je veljavno samo, če je premija plačana v celoti ob sklenitvi zavarovanja. Splošne pogoje zavarovanja potnik prejme na poslovnih enotah agencije, objavljeni pa so tudi na spletni strani zavarovalnice www.evropsko.si. Potek reševanja škodnega primera in čas reševanja škodnega primera je v pristojnosti zavarovalnice, preko katere je sklenjeno zavarovanje. V kolikor je organizator turističnega aranžmaja druga turistična agencija, se lahko potnik odloči za zavarovanje odpovedi turističnega aranžmaja pri Europaische Reiseversicherung AG (Generali Zavarovalnica d. d.) ali v skladu s splošnimi pogoji drugega organizatorja turističnega aranžmaja.

V primeru, da potnik ob odpovedi potovanja predloži dokument, da ne more potovati (vojaški vpoklic, zdravniško spričevalo…), ni pa plačal odstopnine, zadrži Izimanija d.o.o. povračilo za odpoved potovanja, kot je določeno v 6. točki splošnih pogojev. V primeru plačane odstopnine ima Izimanija d.o.o. pravico le do povračila administrativnih stroškov 30 €/osebo in zneska odstopnine oz. odpovednine. Potnik nima pravice do povračila stroškov za pridobitev vize, cepljenj ali drugih storitev, ki si jih je potnik sam uredil za potovanje (npr. parkirišče, ..).

Zahtevka za uveljavitev odstopnine ni mogoče uveljavljati po začetka potovanja, kakor tudi ne za čas neizkoriščenega dela potovanja.

 1. Potni dokumenti

Potniki, ki se prijavljajo za potovanje v tujino, morajo imeti veljaven potni list ali drug veljaven ustrezen dokument, s katerim lahko vstopi v posamezno državo. Potnik je dolžan paziti na vsa določila glede veljavnosti potovalnega dokumenta. Potniki morajo ob prijavi oz. do roka, ki je v programu določen, predložiti potrebne podatke ali fotokopijo oz. sken potovalnega dokumenta in dokumente za vizum države v katero potujejo. V primeru, da potnik te obveznosti ne izpolni, ravna Izimanija d.o.o. tako, kot da je potnik potovanje odpovedal. Osnovne informacije vezane na potovalni dokument so navedene v razpisu; podrobneje pa najkasneje v obvestilu pred odhodom.

Potnik je dolžan pridobiti vizume, ki so za te države zahtevana. Če potnik te obveznosti ne izpolni, ravna Izimanija d.o.o. po določilih o potnikovi odpovedi potovanja. V primeru, da potniku ureja vizum Izimanija d.o.o., le-ta ne jamči za uspešnost pridobitve vizuma. Stroškov pridobitve vizumov Izimanija d.o.o. potniku ne vrača. V primeru zavrnitve vstopa v državo ali druge ovire nosi vse stroške potnik sam. Smatra se, da si potnik ureja vizum sam, če agenciji Izimanija d.o.o. ne dostavi vseh potrebnih dokumentov v predpisanem roku, ne glede na to, ali je potnik pri Izimanija d.o.o. že vplačal pridobitev teh dokumentov.

 1. Carinski in devizni predpisi

Potniki so dolžni spoštovati carinske in devizne predpise. Če zaradi nespoštovanja predpisov potniki ne morejo nadaljevati potovanja, nosijo vse posledice in stroške, ki nastanejo pri tem.

 1. Odpoved potovanja ali sprememba programa (57.g člen ZVPot)

Izimanija d.o.o. si pridržuje pravico odpovedati paketno potovanje, če se za potovanje ne prijavi potrebno število potnikov zapisano na razpisu potovanja – pogodbi o paketnem potovanju. Organizator lahko odstopi od pogodbe o paketnem potovanju, če zaradi neizogibnih in izrednih okoliščin ne more izpolniti pogodbe o paketnem potovanju in o odstopu od pogodbe obvesti potrošnika pred začetkom turističnega paketa brez nepotrebnega odlašanja. Izimanija d.o.o. obvesti potnike o odstopu od pogodbe v pogodbeno dogovorjenem roku, vendar najpozneje:

 • 20 dni pred pričetkom turističnega paketa pri potovanjih daljših od 6 dni;
 • 7 dni pred pričetkom turističnega paketa pri potovanjih, ki trajajo od 2-6 dni;
 • 48 ur pred pričetkom turističnega paketa pri potovanjih, krajših od 2 dni.

Prav tako si Izimanija d.o.o. pridružuje pravico do popolnega ali delnega odstopa od programa, če pred izvajanjem ali med izvajanjem programa nastopijo izredne okoliščine, ki jih ni bilo mogoče pričakovati, odstraniti ali se jim izogniti (vojne, nemiri, stavke, teroristične akcije, sanitarne zapreke, elementarne nesreče, koronavirus, vremenske neprilike ipd.); za Izimanija d.o.o. pa te okoliščine pomenijo utemeljen razlog, da programa ne bi objavil ali zanj sprejel rezervacije, če bi le-te obstajale v času objave in prodaje aranžmaja.

Izimanija d.o.o. si pridržuje pravico do spremembe dneva in časa odhoda na pot zaradi nastopa višje sile, ter pravico do spremembe smeri potovanja, če se spremenijo pogoji za potovanje (negotov položaj v državi, kjer poteka program, naravne nesreče ali drugi nepredvideni vzroki, na katere Izimanija d.o.o. ne more vplivati), brez posebne odškodnine in po veljavnih predpisih v potniškem prometu. Izimanija d.o.o. ne more prevzeti odgovornosti za spremembe programa zaradi nastopa kakršnekoli višje sile med potekom programa. V teh primerih lahko potnikom zagotovi storitve v spremenjeni obliki, glede na obstoječe možnosti.

V primeru, da Izimanija d.o.o. odpove potovanje, ima potnik pravico do celotnega povračila aranžmaja, vendar nima pravice do povračila stroškov vize, potrebne za vstop v državo, kamor naj bi se potovalo, ali stroškov cepljenj, ki so bili s programom zahtevani. Prav tako potnik nima pravice do nobene odškodnine; razen povračila vplačanega zneska. O kakršnikoli naknadni spremembi v programu Izimanija d.o.o. potnika takoj obvesti.

V primeru, da stanje na sami destinaciji organizatorju potovanja ne dopušča namestitve potnikov v naročenem objektu, lahko Izimanija d.o.o. namesti potnika na isti destinaciji v drug objekt enake kategorije. Če organizator ponudi namestitev v objektu nižje kategorije, je zavezan ustrezno znižati ceno paketa.

 1. Obveznosti in pravice organizatorja

Organizator mora skrbeti za dobro izvedbo storitev in izbiro poslovnih partnerjev ter zastopati pravice in interese potnikov skladno z dobrimi navadami v turizmu. Potniku je dolžan nuditi vse v programu aranžmaja navedene storitve in mu je odgovoren za morebiti nerealizirane ali le delno realizirane storitve. Izimanija d.o.o. izključuje vsakršno odgovornost v primeru spremembe ali ne-realizacije storitev nastalih zaradi izrednih okoliščin (vojne, nemiri, stavke, teroristične akcije, sanitarne zapreke, elementarne nesreče ipd.) ali zamud prevoznih sredstev, za katere prevoznik ni odgovoren v skladu s pozitivnimi zakonskimi predpisi.

Organizator potovanja mora brez nepotrebnega odlašanja zagotoviti ustrezno pomoč potniku, ki se med potovanjem znajde v težavah. Pomoč zajema: zagotavljanje ustreznih informacij o zdravstvenih storitvah, lokalnih organih oblasti in o konzularni pomoči, pomoč pri zagotavljanju sredstev za komuniciranje na daljavo in pomoč pri iskanju nadomestnih potovalnih aranžmajev. Če težave nastanejo zaradi namernega ali malomarnega ravnanja potrošnika, lahko organizator potniku zaračuna razumno nadomestilo.

Kadar turistični paket vključuje tudi prevoz, organizator potniku zagotovi povratek z enakovrednim prevoznim sredstvom, četudi potnik zahteva znižanje cene, povrnitev škode oziroma odstopi od pogodbe. V primeru zavrnitve vkrcanja proti njihovi volji, odpovedi leta ali velike zamude letalskega prevoza lahko potnik v skladu z Uredbo (ES) št. 261/2004 uveljavlja odškodnino od dejanskega letalskega prevoznika (bodisi preko spletne povezave letalskega prevoznika, bodisi preko katerega od specializiranih posrednikov) tudi takrat, ko je tak let sestavni del paketnega potovanja.

Izimanija d.o.o. ima pravico do spremembe odhodnega ali destinacijskega letališča, voznega reda, prevoznika, tipa letal, smer poleta in potek poleta, ki nastopijo zaradi različnih organizacijskih ali tehničnih razlogov. Na nastanek zamud zaradi preobremenjenosti potniškega prometa, stavk, slabega vremena, organizator nima vpliva. Organizator ne odgovarja za točnost prevozov v kopenskem, morskem in letalskem prevozu, kadar se le-ta opravlja z javnimi prevoznimi sredstvi, na rednih ali izrednih potniških prevozih, plovbah ali poletih. Odgovornost prevoznikov je ustrezno določena v pogodbi med potnikom in prevoznikom, ki stopi v veljavo z uporabo prevoznega sredstva. Organizator ne odgovarja za materialno ali nematerialno škodo, ki bi nastala iz naslova zamud, odpovedi ali spremembe prevoza oziroma prevoznega sredstva.

Spremembe iz prejšnjega odstavka pri paketnih potovanjih ne štejejo za spremembo programa potovanja, saj sta prvi in zadnji dan potovanja, ne glede na uro pričetka potovanja, namenjena izključno potnikovemu prihodu na dogovorjeno destinacijo oz. odhodu iz nje, ne pa tudi potnikovemu počitku in koriščenju hotelske ter organizatorjeve ponudbe.

 1. Reklamacije

Potnik mora brez nepotrebnega odlašanja neustrezno storitev reklamirati na kraju samem pri predstavniku organizatorja (npr. vodji poti) in hkrati obvestiti našo poslovalnico v Sloveniji izključno preko e-maila. Pri tem potnik navede vsa neskladja, ki jih ugotovi med izvedbo potovalnih storitev vključenih v pogodbo. Izimanija d.o.o. mora v razumnem roku odpraviti neskladnosti (57.e člen ZVPot).

Po končanem potovanju mora potnik vložiti (obrazloženo in dokazno podprto) reklamacijo pisno v roku 2 let po končanem potovanju (peti odstavek b57.f člena ZVPot). Brez pisne reklamacije Izimanija d.o.o. ne obravnava zahtevkov za znižanje cen ter odškodninskih in drugih zahtevkov. Organizator je dolžan pisno odgovoriti na pritožbo v 8 dneh oziroma v roku, ki je potreben za pridobitev informacij o vzroku pritožbe pri ponudniku storitve.

Če je po krivdi Izimanija d.o.o. prišlo do neizpolnjevanja programa ali nekaterih storitev, ima potnik pravico do povračila v višini realne vrednosti neizvedenih storitev, razen v primeru, kadar ima Izimanija d.o.o. pravico do odpovedi aranžmaja ali do spremembe programa.

Če bi bila po vsebini sodeč reklamacija lahko rešena na kraju samem, potnik pa ni grajal napake in o nepravilnosti ni obvestil zgoraj omenjenih oseb v času potovanja, se šteje, da se je potnik strinjal s tako pomanjkljivo opravljeno storitvijo in je s tem izgubil pravico do poznejših reklamacij z zahtevo po znižanju cene storitve oziroma plačilu škode.

V skladu z 894. členom Obligacijskega zakonika se omeji največja odškodnina zaradi nepopolno opravljene storitve na vplačani znesek. Potnik ima pravico do odškodnine v višini realne vrednosti neizvedenih storitev. Pri odmeri odškodnine se upošteva Frankfurtska tabela odškodnin.

Ko potnik sprejme odobren znesek reklamacijskega zahtevka, se s sprejetjem tega zneska strinja, da je njegov zahtevek v celoti rešen in s tem dejanjem potrjuje, da je prejel primerno zadoščenje in se odreka kakršnim koli ponovnim oz. dodatnim zahtevkom.

 1. Zdravstveni predpisi

V primeru, da so v programu za potovanje ali v obvestilu pred odhodom navedena oz. zahtevana določena cepljenja, si mora vsak potnik sam priskrbeti mednarodno potrdilo – rumeno knjižico, z vpisanimi opravljenimi cepljenji. Enako velja za druga zdravstvena potrdila (npr. negativen izvid na koronavirus), ki so obvezna za izvedbo potovanja. Izimanija d.o.o. ne odgovarja za morebitne zaplete ali potnikovo prekinitev potovanja zaradi potnikovega nespoštovanja zdravstvenih predpisov države, v katero vstopa, kakor tudi ne za stroške povezane s tem.

 1. Prtljaga

Prevoz prtljage je do teže, ki jo določi prevoznik, brezplačen. Izimanija d.o.o. ne prevzema nobene odgovornosti za izgubljeno ali poškodovano prtljago. Prijavo o izgubljeni ali poškodovani prtljagi potnik sam naslovi na hotel ali prevoznika. Pri letalskih prevozih odgovarja za prtljago izključno letalska družba, in sicer na osnovi predpisov, ki veljajo v mednarodnem potniškem prometu. Pri avtobusnih prevozih za prtljago odgovarja avtobusni prevoznik.

Pri letalskem prevozu ima potnik pravico do brezplačnega prevoza določene teže prtljage (po določilih prevoznika), vsak dodatni kilogram pa doplača potnik sam na kraju samem v ustrezni valuti oziroma po določilih letalskega prevoznika. Otroci do dveh let nimajo pravice do brezplačnega prevoza prtljage.

Pri nizkocenovnem prevozniku (Ryanair, Easyjet ipd..) je dovoljena teža prtljage, ki jo oddate ob prijavi na let proti doplačilu, običajno nižja od dovoljene pri rednih prevoznikih. Vsak dodatni kilogram se doplača. Tudi dovoljena teža osebne prtljage, ki jo vzamete s seboj na letalo, je lahko nižja, o čemer so potniki obveščeni najkasneje z obvestilom pred odhodom.

 1. Dokumenti

Potnik je dolžan organizatorju ob prijavi posredovati svoje natančne podatke (ime se mora ujemati s tistim na osebnem dokumentu, s katerim potuje). Potnik odgovarja za morebitno škodo oz. stroške zaradi nepravilnih podatkov.

Če potnik med potovanjem izgubi dokumente ali so mu le-ti ukradeni, so pa nujno potrebni za nadaljevanje potovanja ali vrnitev v domovino, si potnik na lastne stroške priskrbi nove. Glede formalnosti v zvezi s tem se potnik lahko za nasvete in pomoč obrne na vodjo potovanja. V primeru, da mora potnik zaradi izgube ali kraje dokumentov potovanje prekiniti, ni upravičen do sorazmernega povračila vplačanega potovanja.

 1. Varovanje osebnih podatkov

Izimanija d.o.o. pridobljene osebne podatke o gostih zbira, hrani in varuje skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) in drugimi predpisi. Vaši osebni podatki se bodo uporabljali izključno za namen, za katerega so bili pridobljeni, in se ne bodo prenašali.

Izimanija d.o.o. obdeluje osebne podatke potnikov zaradi izvedbe pogodbe o (paketnem) potovanju oziroma za izvajanje potrebnih ukrepov pred sklenitvijo le-teh, vse v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov ter Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta ter je zavezan k najvišjim standardom zagotavljanja varstva posameznikovih pravic. Izimanija d.o.o. osebne podatke primarno obdeluje z namenom sklenitve oziroma izpolnjevanja pogodbe. Potnik s sklenitvijo pogodbe oz. z naročilom rezervacije, glede na zakoniti interes agencije, pristaja na uporabo posredovanih osebnih podatkov tudi za namene statistične obdelave, raziskave trga, vodenja analiz poslovanja, pošiljanja obvestil, povezanih s potovanjem, nadzora kvalitete in obveščanja o ponudbi agencije ali njegovih partnerjev (za namene neposrednega trženja), pri čemer sme Izimanija d.o.o. za zadnje navedeni namen osebne podatke potnikov, kot so ime, priimek, naslov, elektronski naslov, telefonska številka posredovati zunanjemu izvajalcu, ki takšna obvestila o ponudbi odpošlje. Podatkov ne posreduje tretjim osebam, v kolikor za to ne obstaja z zakonom predvidena pravna podlaga. V kolikor delujejo izvajalci potovalnih storitev, kot so hotelirji, prevozniki, vodniki in podobno, ki jim je zaradi izvedbe potovanja potrebno posredovati potnikove osebne podatke, zunaj jurisdikcije EU, njihovega varovanja, kot je zagotovljeno po predpisih EU in njenih članic, ni mogoče zagotoviti. Enako velja glede podrobnosti iz potnikovih potnih listin oz. podatkov o zdravstvenih oz. medicinskih zadevah, ki jih potnik sporoči agenciji, in jih je treba posredovati zaradi izvedbe pogodb o (paketnem) potovanju. Šteje, da je potnik, ki je sklenitelj pogodbe oz. naročnik rezervacije na poizvedbo, osebne podatke sopotnikov, ki jih navede ob sklepanju pogodbe oz. podaji naročila, pridobil z njihovim soglasjem in vedenjem o vsebini pogodbe oz. naročila, ki se nanašajo na njihove osebne podatke, in je tem sopotnikom izključno odgovoren za posredovanje njihovih osebnih podatkov agenciji. Če potnik obdelave podatkov iz naslova neposrednega trženja ne želi, lahko to izjavi ob prijavi na potovanje. Potnik lahko kadarkoli pisno ali na drug dogovorjeni način zahteva, da upravljavec osebnih podatkov trajno ali začasno preneha uporabljati njegove osebne podatke za namen neposrednega trženja. Prav tako lahko uveljavlja vse ostale mehanizme, ki mu jih za varovanje njegovih osebnih podatkov zagotavljajo splošni predpisi, kot so npr. pravica do dostopa do osebnih podatkov, njihovega popravka ali izbrisa, omejitve obdelave, prenosa k drugemu upravljavcu ter pravica do ugovora in pritožbe pri državnem nadzornem organu. Izimanija d.o.o. je za zagotavljanje varstva pravic potnikov imenoval direktorja agencije. Zahtevke v zvezi s pravicami potnikov na področju varovanja in prostega pretoka osebnih podatkov sprejema na elektronski naslov info@izimanija.si, ali po pošti na naslov Izimanija d.o.o., Grajena 74, 2250 Ptuj, z dopisom: GDPR.

 1. Obvestilo pred odhodom

Potnik prejme končno obvestilo najkasneje 5 (pet) dni pred odhodom. Škodo, ki bi nastala, ker bi potnik podal nepopoln ali nepravilen naslov za namen izpolnitve računa in posledično obveščanja o potovanju, nosi potnik. V primeru, da potnik v navedenem roku ne prejme obvestila, se je dolžan sam javiti na svojem prijavnem mestu in ga zahtevati. Reklamacij iz naslova neprejete pošte Izimanija d.o.o. ne bo upoštevala.

 1. Pravice potnikov na dlani

Pravice potnikov na dlani Vse o pravicah potnikov na potovanju lahko preberete tudi na spletni strani Evropske komisije: https://europa.eu/youreurope/citizens/travel/passenger-rights/index_sl.htm.

 1. Likvidnostne težave

Če posamezne potovalne storitve paketnega potovanja oz. povezanega potovalnega aranžmaja ne bi bile izvedene zaradi likvidnostnih težav organizatorja paketnega potovanja oz. ponudnika, ki omogoča povezane potovalne aranžmaje, potnik zahteva njihovo zagotovitev od naslovnika, o katerem je obveščen na obrazcu o standardnih informacijah pred sklenitvijo pogodbe. Če pogodba vključuje prevoz, je organizator odgovoren tudi za povratek. Jamstvo v primeru likvidnostnih težav uživajo potniki ne glede na svoj kraj bivanja, kraj odhoda ali kraj prodaje turističnega paketa in ne glede na to, v kateri državi članici EU je subjekt, ki zagotavlja jamstvo.

Za primer likvidnostnih težav ima Izimanija d.o.o. sklenjen namenski bančni depozit št. 9-12-12001582 za leto 2020 v višini 37.500 € za povračilo vseh plačil, ki so bila izvedena s strani potrošnika ali v njegovem imenu, če posamezne potovalne storitve niso bile izvedene zaredi likvidnostnih težav organizatorja potovanj pri Delavski hranilnici, enota Ptuj: Ulica heroja Lacka 12, 2250 Ptuj. Kontakt: info@delavska-hranilnica.si ali +386 2 620 93 60

 1. Informacije

Informacije, ki jih potnik dobi na prijavnem mestu, Izimanija d.o.o. ne obvezujejo bolj kot navedbe v programu ali ponudbi. V primeru dvoma se vedno štejejo za veljavne: pisna ponudba, pisna informacija ali pisna razlaga. Fotografije, objavljene na internetu in v reklamnih materialih, katerih vsebina je animacijske narave oz. jih Izimanija d.o.o. posredujejo potniki z željo, da se objavijo, so informativne narave, zato Izimanija d.o.o. ne jamči za popolnost ali verodostojnost podatkov ter izgled teh fotografij.

Izimanija d.o.o. si pridržuje pravico do tiskarskih napak na internetni strani in drugem promocijskem materialu. V primeru takšnih napak potnika ob prijavi o tem obvesti prodajni referent. V kolikor se zaradi morebitnih napak informacije o potovalnih storitvah razlikujejo, veljajo kot verodostojne informacije in podatki, navedeni na ponudbi oz. v potrdilu o potovanju/voucherju. Agencija ne prevzema nobene odgovornosti za morebitne viruse, ki bi se k uporabnikom prenesli s spletne strani, zaradi česar se priporoča, da se uporabniki pred nevarnostjo virusov ustrezno zavarujejo še pred prenosom informacij s spletne strani. Za napake, ki nastanejo zaradi tehničnih okvar v sistemu rezervacije je odgovorna agencija, razen če je za te napake odgovoren potnik ali so posledica neizogibnih in izrednih okoliščin.

Obrazec standardnih informacij za pogodbe o paketnem potovanju in povezanih potovalnih aranžmajih

Splošni pogoji posodobljeni dne 1.6.2020

CLOSE
CLOSE